Kijk live, ga backstage, ontdek XITE of win prijzen
XITE zoekt reporter Algemene voorwaarden

Zin om mee te doen aan onze campagne? Lees alvast hieronder de regeltjes door. Vragen? Mail ons op XITEzoektreporter@XITE.com

Wil je weten hoe je mee kan doen? Check dan dit artikelDe zoektocht volg je op XITEzoektreporter.be.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd accepteert iedere Deelnemer (als hieronder gedefinieerd) (en indien van toepassing de ouder of wettelijk voogd van de Deelnemer) onvoorwaardelijk deze voorwaarden (“Regels”) en stemt daarmee in. Daarnaast stemt iedere Deelnemer er onvoorwaardelijk mee in om zich aan de beslissingen van XITE (“de Organisator”) te zullen houden met betrekking tot de interpretatie van deze Regels en anderszins in verband met de Wedstrijd. Deelnemers die zich niet aan de Regels houden zullen niet in aanmerking komen voor het winnen van de Prijs (als hieronder gedefinieerd).

Leest u de Regels zorgvuldig door.

  1. Vereisten voor deelname

De Wedstrijd staat open voor personen die woonachtig zijn in België en die 16 jaar of ouder zijn (de “Deelnemers”). Deelnemers onder de 18 dienen toestemming van hun ouder of wettelijk voogd te verkrijgen voordat zij aan de Wedstrijd kunnen meedoen.

De Wedstrijd begint op maandag 1 mei 2017 om 09.00 uur en eindigt op zondag 9 juli 2017 om 16.00 uur Belgische lokale tijd en bestaat uit meerdere fases.

De eerste fase start op 1 mei 2017 09.00 uur en eindigt op 21 mei 2017 23.59 uur. Deelname gebeurt door het plaatsen van een 15” filmpje op Instagram met de hashtag #XITEZOEKTREPORTER (een ‘Inzending’). Het staat XITE vrij om te kiezen wel Inzendingen op xitezoektreporter.be getoond worden. De Deelnemers verzamelen stemmen op xitezoektreporter.be. De Deelnemers van de Inzendingen met de meeste stemmen gaan door naar de tweede fase. Het staat XITE vrij om kandidaten uit te sluiten op basis van de huisregels. Het staat XITE vrij om Deelnemers toe te voegen aan de selectie.

De tweede fase is van 27 mei 2017 12.00 uur t/m 11 juni 2017 23.59 uur. De geselecteerde Deelnemers voeren één opdracht uit om een finaleplek te bemachtigen. De finalisten worden bepaald door de Jury. De finalisten filmen op 15 juni één vlog waarin ze hun finaleplaats bekendmaken op basis van de specificaties aangeleverd door XITE.

De derde fase vindt plaats op 23, 24 en 25 juni 2017 (“de Finale”). Elke finalist maakt zich beschikbaar voor de opdracht tijdens deze. De winnaar wordt bepaald door de jury.

De winnaar moet in juli en augustus minstens 4 weekenden beschikbaar zijn voor de creatie van 4 reportages volgens de data en de specificaties door XITE voorgelegd.Indien de winnaar niet voldoet aan deze voorwaarden, kan hij geen aanspraak maken op de prijzen. Prijzen die al uitgedeeld zijn, kunnen teruggevorderd worden.

  1. Hoe kan ik meedoen?

Voor deelname aan deze Wedstrijd is geen aankoop noodzakelijk. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan de Wedstrijd door het volgende te doen: Een video op Instagram te plaatsen met “#XITEZOEKTREPORTER” waarin de Deelnemer zichzelf presenteert (een ‘Inzending’). Andere vormen van inzending zullen niet worden geaccepteerd. Na de eerste fase zullen de Deelnemers met de meeste stemmen doorgaan naar de tweede fase. Het staat de Jury vrij om Deelnemers uit te sluiten op basis van de huisregels. Het staat de Jury vrij om Deelnemers toe te voegen aan de selectie. Aan het einde van de tweede fase zullen 3 finalisten van de Wedstrijd worden gekozen door de Jury. Na de finale wordt één winnaar bepaald aan de hand van de prestaties in de finale en het bereikte engagement. Het besluit van XITE Networks Netherlands B.V. met betrekking tot het bepalen van de Winnaar(s) van de Wedstrijd en alle zaken die op de Wedstrijd betrekking hebben zal definitief en bindend zijn.

  1. Prijzen

Aan de winnaar worden volgende prijzen uitgereikt:

- 1 jaarabonnement Arend van Orange, bestaande uit 10Gb data per maand en onbeperkt bellen en sms’en. De consumentenwaarde van deze prijs is ongeveer 468 euro.

- het gebruik van een wagen, inclusief verzekering voor de periode van 25 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017. Heb je geen rijbewijs? Geen probleem, de festival producer zorgt voor je auto.

- 3 x jaarcontract bij XITE Networks Netherlands B.V. Per finalist één jaarcontract. Het staat XITE vrij om finalisten uit te sluiten van het jaarcontract.

(tezamen de “Prijzen”).

  1. Kennisgeving aan de Winnaar van de Wedstrijd

De Winnaar van de Wedstrijd krijgen rond maandag 27 juli 2017 bericht van XITE. De Winnaar van de Wedstrijd dient de acceptatie van hun Prijs te bevestigen binnen 24 uur na ontvangst van kennisgeving van de Prijs (“Bevestigend Bericht”).

  1. Lijst van Winnaars

Als u de namen van de Wedstrijdwinnaars wilt ontvangen, stuur dan een aan uzelf geadresseerde enveloppe, binnen één maand na de sluitingsdatum van de actie, aan: XITE Networks Netherlands B.V., ter attentie van de marketingafdeling, Spijkerkade 28, 1021JS Amsterdam, binnen één maand na de einddatum van de Wedstrijd.

  1. Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door XITE Networks Netherlands B.V. (de “Organisator” of “XITE.”). Om de Wedstrijd te organiseren kan de Organisator gebruik maken van sponsoren, reclame- en promotiebureaus (‘XITE Agenten’).

7. Prijsvoorwaarden

7.1 Prijzen zijn op basis van beschikbaarheid. De Organisator zal redelijke zorgvuldigheid betrachten om te verzekeren dat de Prijzen voldoen aan de omschrijving in deze Regels. Er kunnen zich echter gebeurtenissen voordoen die de toekenning van de Prijs praktisch onmogelijk of ongepast maken door onvoorziene omstandigheden of redenen die buiten de macht van de Organisator liggen. In die situatie kan de Organisator variaties op de Prijs maken of de Prijs wijzigen om een redelijk alternatief te bieden, als gevolg waarvan de Organisator of aan de Organisator gelieerde partijen niet aansprakelijk zullen worden gesteld.

7.2 Alternatieven in geld of krediet zijn niet beschikbaar en de Prijzen zijn niet overdraagbaar. Om voor de Prijs in aanmerking te komen kan het ondertekenen van een XITE Prijs Acceptatie Formulier (beschikbaar op verzoek) verplicht zijn.

7.3 Als er voor een Prijs gereisd moet worden, dient/dienen de Winnaar(s) van de Wedstrijd ouder dan 18 te zijn. Winnaars onder de 18 dienen toestemming van hun ouder of wettelijk voogd te verkrijgen.

7.4 Waar van toepassing dient/dienen de Winnaar(s) van de Wedstrijd en/of de ouders of wettelijk voogden van de Winnaar(s) van de Wedstrijd een Prijs Acceptatie Formulier te ondertekenen binnen 48 uur na de datum van de uitreiking. Indien het Prijs Acceptatie Formulier niet binnen de aangegeven periode wordt teruggestuurd, dan zal de Prijs worden verbeurd.

7.5 Indien een Winnaar van de Wedstrijd de acceptatie van de Prijs niet bevestigt binnen de vereiste termijn, verliest hij/zij automatisch het recht om de Prijs op te eisen en zal een tweede-prijswinnaar worden geselecteerd als alternatieve Winnaar van de Wedstrijd. Indien een dergelijke tweede-prijswinnaar de Prijs ook niet op de vereiste wijze accepteert, dan zal de eerstvolgende prijswinnaar als alternatieve Winnaar van de Wedstrijd worden geselecteerd, en zo verder totdat een andere Winnaar van de Wedstrijd is gekozen en deze de Prijs in overeenstemming met deze Regels heeft geaccepteerd.

8. Wijzigingen van de Regels

Met inachtneming van toepasselijk recht behoudt de Organisator zich het recht voor om de Regels te allen tijde te wijzigen na kennisgeving aan de Deelnemers. In dergelijke omstandigheden zullen de bijgewerkte Regels op de Website worden geüpload en gepubliceerd (zoals hieronder gedefinieerd). Voor alles wat te maken heeft met het gebruik van de Website, herinneren wij u eraan dat de Gebruiksvoorwaarden van XITE die op http://xite.be/terms-and-conditions of via de Website toegankelijk zijn van toepassing zijn. De Regels hebben voorrang boven inconsistente bepalingen in de Voorwaarden geplaatst op of via de Website.

9. Promoties op sociale netwerksites

Bovendien, als de Deelnemer toegang krijgt tot en deelneemt aan de Wedstrijd via een sociale netwerksite (daaronder begrepen maar niet beperkt tot Instagram, Snapchat, Facebook en Twitter), gaat iedere Deelnemer ermee akkoord om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een dergelijke site. Wij maken u erop attent dat een door XITE georganiseerde Wedstrijd op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd wordt door, of gelieerd is met dergelijke sociale netwerksites van derden.

10. Toelaatbaarheid van Inzendingen

10.1 Ontoelaatbare of frauduleuze Inzendingen zijn ongeldig. Alle Deelnemers worden geacht de Organisator en de XITE Agenten te hebben gemachtigd om de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die zij voor deelname verstrekken te controleren. Een Deelnemer die onvolledige, onjuiste of frauduleuze gegevens heeft verstrekt wordt automatisch gediskwalificeerd. Inzendingen die beledigende of ongepaste taal bevatten worden automatisch gediskwalificeerd.

10.2 De Organisator en XITE Agenten zijn niet verantwoordelijk voor verloren, te late of verkeerd aangekomen Inzendingen, voor technische, hardware- of software-storingen van welke aard ook, voor verloren of niet-beschikbare netwerkverbindingen, of voor mislukte, onvolledige, vervormde of vertraagde computertransmissies of welke menselijke fout dan ook die zich kan voordoen bij de ontvangst of verwerking van de Inzendingen.

10.3 Het bewijs dat gegevens zijn ingevoerd op de Website vormt geen bewijs van aflevering of ontvangst van deze gegevens. XITE is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een e-mail of Inzending wegens technische problemen of opstopping op het internet of op een website.

10.4 Het gebruik van computerprogramma's en andere geautomatiseerde middelen om aan de Wedstrijd deel te nemen is verboden en kan diskwalificatie van de Deelnemer tot gevolg hebben.

10.5 De Wedstrijd staat niet open voor werknemers of opdrachtnemers van de Organisator, waaronder alle aan hen gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, divisies van Facebook, of personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie of het runnen van de Wedstrijd.

10.6 In geval van een geschil over de identiteit van de persoon die een Inzending doet, zal de Inzending geacht worden te zijn gedaan door de persoon op wiens naam de e-mailaccount geregistreerd staat op de datum waarop de Inzending is gedaan. Alle Inzendingen worden eigendom van de Organisatoren en zullen niet worden geretourneerd.

10.7 Inzendingen worden niet aan Deelnemers geretourneerd.

11 Publiciteit tijdens en na de Wedstrijd

De Deelnemers van de Wedstrijd kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan publiciteit tijdens en na de Wedstrijd, zoals door de Organisator kan worden verzocht. Elke Deelnemer geeft XITE enkel en alleen door zijn Deelname toestemming om naam, profielfoto, filmpje en elk ander materiaal geplaatst onder #XITEZOEKTREPORTER tijdens en na de Wedstrijd uit te zenden op televisie of te publiceren via de social media kanalen en Website van XITE, XITE agenten en andere media.

Door het accepteren van de Prijzen, voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, stemt/stemmen de Winnaar(s) van de Wedstrijd ermee in dat de Organisator zijn/haar naam, foto, gelijkenis (inclusief zijn/haar stem), informatie over de stad waar hij/zij woont en biografische informatie en verklaringen met betrekking tot de Wedstrijd of de Organisator en/of de producten van de Organisator mag gebruiken zonder verdere vergoeding of kennisgeving, voor doeleinden van reclame, promotie en merchandising, overal ter wereld en eeuwigdurend, en de Winnaar(s) van de Wedstrijd verleent/verlenen alle rechten om dergelijke informatie te bewerken of te wijzigen en deze te publiceren en er auteursrecht op te deponeren.

12. Gebruik van Persoonsgegevens

12.1 Om deel te nemen aan de Wedstrijd zijn Deelnemers verplicht om bepaalde gegevens over zichzelf te verstrekken. XITE heeft aangegeven welke gegevens verplicht zijn om aan de Wedstrijd deel te kunnen nemen. Deze gegevens zullen door XITE worden gebruikt voor het organiseren van de Wedstrijd.

12.2 Bovendien is het XITE Privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Deelnemer verstrekt.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1 De Organisator en XITE Agenten accepteren geen verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van de aansluiting van de Deelnemer op het internet via de Website en/of van deelname aan de Wedstrijd. In het bijzonder accepteren de Organisator en XITE Agenten geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies die op welke wijze dan ook wordt toegebracht aan Deelnemers, hun computerapparatuur en/of gegevens opgeslagen op die apparatuur, of aan hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Organisator.

13.2 Indien om welke reden ook de Wedstrijd niet kan verlopen zoals gepland, waaronder door infectie wegens computervirussen, bugs, geknoei, onbevoegd ingrijpen, fraude, technische storing, menselijke fouten of andere oorzaken buiten de macht van XITE, waardoor de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of behoorlijk gedrag van de Wedstrijd worden beschadigd of aangetast, behoudt XITE zich het recht voor om elke persoon die met het inzendingsproces knoeit te diskwalificeren, en om de Wedstrijd af te gelasten, te beëindigen, aan te passen of op te schorten, en om de Organisator de Winnaar(s) van de Wedstrijd te laten selecteren uit alle toelaatbare Inzendingen die reeds ontvangen zijn vóór de afgelasting of beëindiging van de Wedstrijd.

13.3 In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te vervangen. In dat geval zal die wijziging worden gepubliceerd op de Website en zullen alle noodzakelijke wijzigingen in deze voorwaarden worden aangebracht.

13.4 Deelnemers komen overeen om XITE en haar moederondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden en werknemers, en elke entiteit of persoon die met de Wedstrijd te maken heeft, voor zover maximaal toegestaan volgens toepasselijk recht, te ontheffen en voor altijd te ontslaan van elke vordering, eis, schade en aansprakelijkheid van welke aard dan ook die nu of later zullen kunnen ontstaan, inclusief maar niet beperkt tot genotsderving, kosten, vertraging of ander nadeel of schade van welke aard dan ook die veroorzaakt is, of waartoe is bijgedragen door, of die het gevolg is van of verband houdt met de prijzen.

13.5 Mocht een rechtbank of bevoegde autoriteit besluiten dat een van de bepalingen van deze Regels ongeldig, onwettig, of niet-afdwingbaar is in welke mate dan ook, dan zal die Regel uitsluitend in die mate worden gescheiden van de overige Regels, die van kracht zullen blijven voor zover dat maximaal volgens de wet is toegestaan.

13.6 Elke poging van een Deelnemer om bewust schade toe te brengen aan de Website of de legitieme werking van de Wedstrijd te saboteren kan een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding zijn, en in geval van een dergelijke poging behoudt de Organisator zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van die persoon tot aan het wettelijk toegestane maximum.

13.7 De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te wijzigen, op te schorten of af te gelasten zonder opgaaf van redenen voor haar besluit en zonder dat dit voor haar aansprakelijkheid tot gevolg heeft. Deze Regels zijn van toepassing op de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze Regels te allen tijde vóór, tijdens of na de Wedstrijdperiode te wijzigen.

13.8 XITE sluit geen aansprakelijkheid uit voor overlijden of letselschade veroorzaakt door de nalatigheid van XITE in verband met het gebruik door Deelnemers van de Website.

13.9 Door deelname aan de Wedstrijd gaan Deelnemers ermee akkoord om sociale netwerksites die via de Wedstrijd kunnen worden bezocht te ontslaan van alle aansprakelijkheid die met de Wedstrijd te maken heeft.

13.10 Indien volgens toepasselijk recht een deel of het geheel van bovenstaande beperking van aansprakelijkheid niet is toegestaan, zijn de beperkingen uitsluitend van toepassing voor zover dit door toepasselijk recht wordt toegestaan.

13.11 Op de Wedstrijd is het recht van het land waarin u woont van toepassing. U gaat hierbij akkoord met en onderwerpt zich aan de exclusieve rechtsmacht van de rechter in het land waarin u woont in verband met elk rechtsgeding dat op welke wijze dan ook uit deze Regels voortvloeit. De Wedstrijd voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

14. Contact met ons

Indien u vragen hebt over de wijze waarop de Wedstrijd wordt beheerd, uw gegevens door XITE worden gebruikt en/of indien u wenst dat wij uw e-mailadres uit onze systemen verwijderen, kunt u contact opnemen met xitezoektreporter@xite.com.

FUN
FACTS